BP: Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa Bicol, ipinababasura ang ‘CARP’

BP: Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa Bicol, ipinababasura ang ‘CARP’

134

Kilusang Magbubikid ng Pilipinas
Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.