Farmers demand Junking of Oplan Bayanihan and Justice for Ka Oyi Villarosa,...

Farmers demand Junking of Oplan Bayanihan and Justice for Ka Oyi Villarosa, first peasant EJK victim of Oplan Bayanihan

86

368670

Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.