Ika-24 Taon ng Kawalang Katarungan sa mga Biktima ng Mendiola Massacre

Ika-24 Taon ng Kawalang Katarungan sa mga Biktima ng Mendiola Massacre

1206

8134264

Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.