Raps set vs protesters at Aquino home

Raps set vs protesters at Aquino home

50
Farmers and indigenous peoples protest outside President Benigno Aquino III’s house in Times St., Quezon City. Photo contributed by Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA).

Farmers and indigenous peoples protest outside President Benigno Aquino III’s house in Times St., Quezon City. Photo contributed by Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA).
Farmers and indigenous peoples protest outside President Benigno Aquino III’s house in Times St., Quezon City. Photo contributed by Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA).

KMP condemns Palace for illegal arrest of its Secretary General;
PDI – Palace slams KMP over violent protest at Aquino residence

Read more: http://newsinfo.inquirer.net/653699/palace-slams-kmp-over-violent-protest-at-aquino-residence

Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.